Jassport sklep sportowy
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Najczęściej oglądane
Ostatnio oglądane
Regulamin sklepu.

Regulamin Sklepu jassport.pl, obowiązuje dla zakupów od dnia 25 grudnia 2014

.
Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego jassport.pl, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu  jest firma:

Jasport Janusz Styczeń
 z siedzibą: ul.Ofiar Katynia 78F/18, 42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. 692666161
NIP: 629-102-91-86
REGON: 271549730
Numer konta: ING 92 1050 1272 1000 0092 0535 9749
dalej zwanym „Sprzedającym”.

-organ, który zarejestrował Działalność Gospodarczą: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
-nr Zaświadczenia o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej: 1204/89
-adres poczty elektronicznej: sklep@jassport.pl
-tel: 692666161
-sposoby porozumiewania się z konsumentem:
e-mail:  sklep@jassport.pl,
tel.: 692666161,
pocztą tradycyjną: Jasport Janusz Styczeń, ul.Ofiar Katynia 78F/18, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie - należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pomocą Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.  
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności
1.Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.Niniejszy sklep internetowy oferuje sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową artykułów sportowych i turystycznych , sprzętu sportowego, artykułów z działu optyki i innych.Towary oferowane w niniejszym serwisie skierowane są zarówno do konsumentów,tj osób fizycznych poza zakresem ich działalności gospodarczej, jak i do osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, Zdjęcia produktów pod zakładką dokonaj zakupu ,wraz z określeniem ich ceny ,są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT 23%.Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji wysyłki pojawia się w koszyku zamówień.Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”.W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, wszystkie opcje zakupowe są dostępne po zalogowaniu.Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną i kosztami przesyłki  wybranymi przez Użytkownika po wybraniu opcji wysyłki, stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.           

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja
9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze  wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

1.Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie  zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów,  cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem  VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera  pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci  np.zamówienie e-mail, zamówienie telefoniczne, faktura proforma.
3.Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez  Użytkownika.
4.Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5.Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu, faktury  elektronicznej, papierowej,  rachunku - w takim przypadku  zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do  wystawienia dokumentu.
6.Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
7.W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu
 w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z  §4 niniejszego Regulaminu.
8.Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki
9.Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze  załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@jassport.pl , strona www.jassport.pl.  Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny. 
10.Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Konsumenta z zastrzezeniem ust.13 niniejszego paragrafu. 
11.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził sie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
13.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14.Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu wskazanego przez Konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
15.Zgodnie z art.38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higiebicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail  sklep@jassport.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Jasport Janusz Styczeń ul.Ofiar Katynia 78F/18, 42-530 Dąbrowa Górnicza.                    

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko
adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
przedmiot reklamacji
przyczynę reklamacji
podpis (własnoręczny podpis tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie

4.O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5.W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenie ceny.

6Jezeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być  przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji  złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności

Jasport zapewnia ochronę wszystkich pozyskanych w trakcie realizacji zamówienia danych osobowych. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

Jasport gromadzi następujące dane zamawiającego: imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, adres IP dane kontaktowe (numer telefonu, e- mail,).

Zbiór danych został zgłoszony do rejestru GIODO pod nazwą “Klienci sklepu internetowego www.jassport.pl”.

 §6 Postanowienie Końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin

 2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu

3.Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883).

ODBIÓR WŁASNY:

Towary dla których możliwy jest odbiór własny, można odebrać pod adresem:

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78F/18, od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 16:00, 

Termin odbioru ustalony wcześniej poprzez e-mail lub telefonicznie.Kopiowanie całości,fragmentów treści umieszczonych w naszym sklepie lub zamieszczonych tam zdjęć jest niedozwolone. 

Czynności te stanowią naruszenie praw autorskich. Wszelkie tego typu przypadki niezwłocznie będą zgłaszane
odpowiednim organom, a w przypadku kopiowania zdjęć autor powiadomi o popełnieniu przestępstwa oraz
będzie dochodził swoich praw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Regulamin Sklepu jassport.pl, który obowiązuje dla zakupów do dnia 24 grudnia 2014


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego jassport.pl, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma:
Jasport Janusz Styczeń
z siedzibą: ul.Ofiar Katynia 78F/18, 42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. 692666161
NIP: 629-102-91-86
REGON: 271549730
Numer konta mBank: 79 1140 2004 0000 3102 3752 3277
dalej zwanym „Sprzedającym”.

-organ, który zarejestrował Działalność Gospodarczą: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
-nr Zaświadczenia o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej: 1204/89
-adres poczty elektronicznej: sklep@jassport.pl
-tel: 692666161
-sposoby porozumiewania się z konsumentem:
e-mail: sklep@jassport.pl,
tel.: 692666161,
pocztą tradycyjną: Jasport Janusz Styczeń,ul.Wopistów 15B, 41-215 Sosnowiec

DEFINICJE

Jasport
- podmiot prowadzący sklep internetowy pod adresem www.jassport.pl, który umożliwia Klientom
zakup towarów przez internet
Konsument- osoba fizyczna dokonująca zakupu w celu nie związanym z dział‚alnością gospodarczą lub zawodową
Zamawiają…cy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będą…ca osobą prawną…, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia
Firma Kurierska - zewnętrzny w stosunku do Jasport podmiot, realizujący dostawę zamówionych przez Zamawiającego towarów na adres podany przez Zamawiającego
Magazyn- miejsce w którym kompletuje się zamówienie składane przez Zamawiającego
Podmiot realizują…cy pł‚atność - zewnętrzny w stosunku do Jasport podmiot, poś›redniczą…cy przy realizacji płatności za pomocą… przelewu elektronicznego, przelewu bankowego, płatności kartą… kredytową lub płatności ratalnej

1. Sklep internetowy firmy Jasport umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są… podane w złotych polskich i zawierają… VAT (są… cenami brutto).
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie sklepu stanowią… zaproszenie do zawarcia umowy.
4.Koszty przesył‚ki podane w sklepie dotyczą… wysyłek krajowych.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.
Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzają…c formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia, które następnie może potwierdzić klikają…c w link zawarty w wiadomści e-mail. Wysłanie przez Zamawiają…cego formularza zamówienia poprzez system Jasport stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży mię™dzy Zamawiającym a podmiotem prowadzą…cym Jasport dochodzi w momencie wysyłki lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez Jasport.
2. Podany przez Zamawiającego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.
4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia„.
5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
6. Koszty przesył‚ki są pokrywane przez Zamawiającego.

FORMY PŁATNOŚCI

1.Zapłaty za towar można dokonać‡:
przelewem bankowym
przelewem elektronicznym (PayU, przelewy24,Pay Pal)
karta elektroniczna za pomocą serwisu PayU (Mastercard,Visa)
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność‡.
2.Zapłaty można dokonać gotówką jeżeli przesyłka dostarczana jest przez Firmę Kurierską "za pobraniem" lub podczas odbioru osobistego, jeśli dla danego towaru jest taka możliwość‡.
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zakończeniu procesu składania zamówienia przez Zamawiającego na stronie Jasport.
3.Zapłaty można dokonać‡ na raty. Realizacja zamówienia rozpocznie się po przyznaniu kredytu przez bank i przekazaniu środków na konto Jasport.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Czas dostawy jest zależny od formy wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia towaru.
2.Na stronach poszczególnych towarów sklepu prowadzonego przez Jasport podany jest czas realizacji zamówwienia oraz dostępność towaru
3.Na czas dostarczenia przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, liczone są… tylko dni robocze.
4. W przypadku płatności przelewem lub w przypadku płatności  ratalnej termin realizacji zamówienia przedłuża‚ się™ o czas realizacji przelewu lub czas podpisania umowy ratalnej.
5.Jeśli w skład zamówienia wchodzą towary o różnym czasie realizacji, zamówienie jest wysyłane po całkowitym jego skompletowaniu.
6.Jeżeli w Magazynie brak towaru lub nie ma możliwoś›ci sprowadzenia towaru od dostawców w celu realizacji zamówienia w przewidzianym terminie, Jasport ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie trzydziestu dni, liczą…c od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Jasport niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym poprzez e-mail lub telefonicznie i poprosi o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania.

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym jassport.pl są objęte gwarancą… producenta lub dystrybutora.
Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących  konsumentom z tytuł‚u niezgodności towaru z umową.
2. Reklamowany towar należy po wcześniejszym uzgodnieniu wysłać na adres:
Jasport Janusz Styczeń
ul. Wopistów 15B
41-215 Sosnowiec
3. Konsument ma prawo do odstą…pienia od umowy bez podania przyczyn w cią…gu 10 dni od otrzymania towaru.W takim przypadku koszty odesłania towaru ponosi konsument.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Jasport zapewnia ochronę wszystkich pozyskanych w trakcie realizacji zamówienia danych osobowych. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, stosuje się™ odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

Jasport gromadzi następujące dane zamawiającego: imię™, nazwisko, adres, PESEL, NIP, adres IP dane kontaktowe (numer telefonu, e- mail,). Zbiór danych został‚ zgłoszony do rejestru GIODO pod nazwą €œKlienci sklepu internetowego www.jassport.pl.

ODBIÓR WŁASNY:

Towary dla których możliwy jest odbiór własny, można odebrć‡ pod adresem:

41-215 Sosnowiec ul.Wopistów 15 B, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 15:30,

Termin odbioru ustalony wcześ›niej poprzez e-mail lub telefonicznie.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontakt
 sklep@jassport.pl
tel.: 692 666 161
Zakupy na Raty
raty PayU
Statystyki
Gości online: 2
Polecane
Najczęściej kupowane
Język
PolskiEnglish
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
2772566
Poleć nas
Aktualna Data: 2021-02-24 22:15
Data Ostatniej Aktualizacji: 04.12.2018
© Jassport.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.